Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

Prosimy o wypełnienie tego szczegółowego formularza zgłoszeniowego, ponieważ od 22.08.2019 wszystkie nasze szkolenia stacjonarne organizowane są w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS (nr ewidencji 1201 K) i obowiązuje nas wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu (zał. Nr 5) zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf .
W przypadku publicznych placówek edukacyjnych, prośba o podanie danych do faktury w formacie Nabywca i Odbiorca.

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez Fundację SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa w celu realizacji uczestnictwa w szkoleniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dowiedz sie wiecej, jak chronimy Twoje dane osobowe.